ข่าวกิจกรรมโครงการ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใน จังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง และศรีสะเกษ รวมจำนวน ๑๔ แห่ง ที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จึงได้พระราชทาน ทีวีดิจิทัล จำนวน ๑๐๙ เครื่อง ให้แก่วัด จำนวน ๙๐ วัด ที่มีสามเณรนักเรียน จำพรรษาอยู่นั้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนของสามเณรดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานเงิน สำหรับช่วยสนับสนุนให้ครูฆราวาส และพระอาจารย์ ในการเดินทางไปเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือ และพัฒนาสามเณร พร้อมกันนี้พระที่วัดสาขาก็จะเป็นพระพี่เลี้ยง ช่วยกำกับดูแลสามเณรให้เรียนตามหลักสูตร และตารางการออกอากาศ ที่วางไว้ เพื่อให้สามเณรมีความพร้อมในการเรียน และเรียนได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ