ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สสท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่าน VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-๑๙ จึงทำการสื่อสารผ่าน VDO Conference ไปยังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓ แห่ง เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โดย มี ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สสท. สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๘ คน