ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สสท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่าน VDO Conference เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-๑๙ จึงทำการสื่อสารผ่าน VDO Conference ไปยังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง ๑๖ กองกำกับ เพื่อชี้แจงระเบียบ และข้อปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โดย มี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สสท. สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๕๕ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน