ข่าวกิจกรรมโครงการ
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ คณะทำงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ไปติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน ๒ โรงเรียน คือ Azampur Governemnt Primary School และ Mariali Government Primary School โดยทั้งสองโรงเรียนมีผลการดำเนินกิจกรรมโครงการด้านต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะกิจกรรมการเกษตรดาดฟ้ามีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ได้ติดตามงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคณะได้ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑) Mr. Md. Motiar Rahman ๒) Mr. Md. Ahamad Ali ๓) Mr. Md. Shamsul Haque และ ๔) Mr. Md. Abdul Aziz Mia พบว่าเกษตรกรต้นแบบมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ เกษตรกรมีทักษะและพื้นฐานด้านการเกษตร จึงสามารถนำนวัตกรรมหรือความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จได้ดี