ข่าวกิจกรรมโครงการ


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สสท.จัดประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ระดับปริญญาโทสำหรับพระภิกษุ และครูฆราวาส โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ และ ผศ.ดร. มารุต สุขสมจิตร ผู้แทนหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สสท.

โครงการดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานทุนการศึกษา ให้แก่พระภิกษุและครูฆราวาส จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๐ รวม ๕ รุ่น ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๓ รุ่น เป็นพระภิกษุจำนวน ๑๘ รูป และครูฆราวาส จำนวน ๑ คน

โดยในการประชุมได้หารือเรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเห็นควรเลื่อนการเปิดรับสมัครไปถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ จนถึงช่วงเวลาดังกล่าว