ข่าวกิจกรรมโครงการ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดำเนินการบริการตรวจ รักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนเสียชีวิตได้ สสท. จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และห้องเรียนสาขา ด้านการบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ครูอาสาสมัครสามารถให้บริการตรวจ รักษาสุขภาพพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยา และเวชภัณฑ์ ให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน ๒๘๒ แห่ง และห้องเรียนสาขา จำนวน ๓๕ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๑๗ แห่ง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สสท.ได้ทำพิธีรับมอบยาและเวชภัณฑ์พระราชทานดังกล่าว โดยมี นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ อัญเชิญยาและเวชภัณฑ์พระราชทาน มอบให้แก่ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบยาและเวชภัณฑ์ จำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสสท.