ข่าวกิจกรรมโครงการ

 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สสท. ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรม โดยมี พล.ต.อ. สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สสท.