ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สสท.จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในราชอาณาจักรภูฏาน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๑ โรงเรียน ได้แก่ ๑) Yurung Central School   ๒) Genekha Lower Secondary School  ๓) Wanakha Central School  ๔) Samtengang Central School   ๕) Tsangkha Middle Secondary School   ๖) Norbuling Middle Secondary School  ๗) Shaba Primary School  ๘) Tang Central School  ๙) Bitekha Middle Secondary School  ๑๐) Lharing Primary School   และ ๑๑) Wolathang Primary School  พร้อมทั้งมีผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับการพระราชทานการสนับสนุน เช่น การพัฒนาระบบน้ำ การก่อสร้างสถานที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เป็นต้น ทำให้คณะผู้ดำเนินงานได้ทราบผลการปฏิบัติงาน และโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน โดยใช้ระบบประชุมทางไกล Online (ZOOM) ในการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุม สสท.