ข่าวกิจกรรมโครงการ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สสท. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑๖ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนบ้านสะปัน ๒) โรงเรียนบ้านสว้า ๓) โรงเรียนบ้านนาขวาง ๔) โรงเรียนบ้านนาบง ๕) โรงเรียนบ้านผักเฮือก ๖) โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ๗) โรงเรียนสาขา บ้าน น้ำหมาว ๘) โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ๙) โรงเรียนสาขา บ้านห้วยโป่ง ๑๐) โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ๑๑) โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ๑๒) โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง ๑๓) โรงเรียนบ้านสบมาง ๑๔) โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ๑๕) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ๑๖) โรงเรียนบ่อเกลือ และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน พร้อมทั้งให้โรงเรียนร่วมนำเสนอความพร้อมการจัดการศึกษาและการดำเนินงานโครงการฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ร่วมกันแก้ไขปัญหา และสนับสนุนความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียนต่อไป โดยใช้การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ณ ห้องประชุม สสท.