ข่าวกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ ร่วมใจต้านภัยโควิด-๑๙ แจกจ่ายกล้าไม้ และกล้าพืชผักสวนครัว
แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพือช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้นำกล้าไม้และกล้าพืชผักสวนครัว ไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่

๑) กลุ่มเกษตรกรบ้านยางแก้ว ตำบลสบโขง อำเภอแม่แจ่ม แจกจ่ายกล้าผัก คะน้าไชยา ฟักทอง มะเขือ รวม ๑๕๐ กล้า

๒) กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย แจกจ่ายกล้าผัก พริกขี้หนู โหระพา มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา ฟักทอง รวม ๒๙ กล้า

๓) กลุ่มเกษตรกรบ้านขุนอมแฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย แจกจ่ายถั่วงอก ถุงละ ๓๐๐ กรัม จำนวน ๔๕ ถุง และกล้าผัก คะน้าไชยา ฟักทอง มะเขือยาว รวม ๑๕๐ กล้า

๔) กลุ่มเกษตรกรบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย แจกจ่ายกล้าไม้และผัก ได้แก่ กาแฟ คะน้าไชยา มะเขือยาว ฟักทอง รวม ๑๓๐ กล้าและเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้นำเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน ๑๖ ชุด กล้าผัก ได้แก่ คะน้าไชยา ฟักทอง มะเขือ รวม ๑๕๐ กล้า และถั่วงอก ถุงละ ๓๐๐ กรัม จำนวน ๓๔ ถุง ไปมอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขุนอมแฮดใน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย ด้วย