ข่าวกิจกรรมโครงการ

 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สสท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๓ ซึ่งมีเข้าร่วมอบรมจาก สปป.ลาว จำนวน ๒๔ คน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม สสท.

การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ร่วมถึงการบริหารงาน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือกันในด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรเฉพาะทาง ประกอบด้วย หลักสูตรโรคเมืองร้อน หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรโภชนาการ โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล