ข่าวกิจกรรมโครงการ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๒ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาน้อย และ โรงเรียนวัดวังปลาจีด โดยวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ทำพิธีมอบ มีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูลย์ รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนดังกล่าว ให้แก่ นางลัดดาวัลย์ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุม สสท.