ข่าวกิจกรรมโครงการ

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา สำหรับสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทานดังกล่าว ดังนี้

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๒ รูป

 

 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๒ รูป