• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนังสือ

ประมวลพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช ๒๕๕๔- ๒๕๖๐


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำรัสมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาติต่อไป
ประมวลพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช ๒๕๒๔- ๒๕๕๓


       ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารครบ ๓๐ ปี สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชดำรัสดังกล่าว ตั้งแต่ทรงเริ่มงานจนถึงปี ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศชาติต่อไป
เสริมสร้างโภชนาการที่ดี : พื้นฐานของการพัฒนา
๓๐ ปี พระราชกรณียกิจการพัฒนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Building Good Nutrition :
Foundation for Development Thirty Years of Work by
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน “ การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต ” วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Development of Children and Youth in the Remote Areas
A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน “ การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต ” วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้สสท. จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Experiences in Environmentally Friendly Rural Development
A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้สสท. จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
เรื่อง สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Student Cooperatives : Building Youth, Building Strong Communities
A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้สสท. จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย คือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Developing Children's Capacity in Science and Technology, Building Foundation of Sustainable Rural Development
A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน เนื่องในการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น ๓ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และโปรดเกล้าฯ ให้สสท. จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาไทย คือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย
ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๓


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย เนื่องในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
เรื่อง การจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๒


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย เรื่อง การจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ เนื่องในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

การสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บทพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๑

        บทพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๔

หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๔
วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๓

หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๓
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๒

หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ ๑

หนังสือประกอบการประชุมสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กับการพัฒนาเยาวชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(General Buddhist Scripture Schools and Youth Development
as Initiated by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


        การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาริ ดำเนินการใน
๓ โรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยยึดต้นแบบ " โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน " ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ดำเนินการในโรงเรียนในประเทศไทย มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน


ความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


         ความร่วมมือไทย-ลาว ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเจ้าแขวง ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในชุมชนกะดงกะนิ เมืองโบกาเลย์ อำเภอพยายน ภาคอิระวดี สหภาพพม่า
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

(พิมพ์ครั้งที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความร่วมมือกับรัฐบาลสหภาพพม่าในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่บ้านกะดงกะนิ ที่อยู่ชายฝั่งอ่าวเบงกอล ซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากพายุไซโคลนนาร์กิส โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเกษตรแก่ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


Opportunities and Equity beyond Frontiers:
Development Work of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn


            หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 


A Collaborative Project on Children and Youth Development between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


       โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Collaboration between the Kingdom of Thailand and the People's Republic of Bangladesh
under the Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn


       โครงการความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Development Work in Remote Areas

         เป็นหนังสือที่รวบรวมโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     ทั้งในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ด้านการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ  การพระราชทานความช่วยเหลือ และด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Biography in Food and Nutrition

         เป็นหนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านอาหารและโภชนาการ
รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


        รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๙
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

      หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน 

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓