• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผ่นพับ

 

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี


         เผยแพร่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 โครงการพัฒนาการศึกษาสามเณร ตามพระราชดำริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


         เผยแพร่โครงการพัฒนาการศึกษาสามเณรในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดตาก ที่ทรงอุปถัมภ์กิจกรรมในโรงเรียน

 

อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


         เผยแพร่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาิติในอุทยานฯ เช่น เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา บริการบ้านพักแก่กลุ่มเยาวชน รวมทั้งนักวิชาการที่ต้องการเข้าพักแรมเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น


 

 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


         เพื่อเผยแพร่กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ  


กล้วยอบอมก๋อย

       เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กล้วยอบอมก๋อย โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
กาแฟอมก๋อย

       เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กาแฟอมก๋อย โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริฯ
๑๐
บาทมีค่ากว่าที่คุณคิด


       เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ  โดยสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
ทางสู่โอกาสที่ดีกว่า Gate to a Greater Opportunity

       เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

Office of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, Bureau of the Royal Household

         ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงาน

 

 
   

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓