• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่
 

 


แบบรายงาน/แบบบันทึก

PDF file เครื่องชี้วัด ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙


PDF file แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.๐๐๑)

PDF file แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


แบบรายงาน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


         แบบรายงานผลการเรียน/การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายพระราชทาน/ความประพฤติ
         และตัวอย่างการกรอกข้อมูล


แบบบันทึกการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร
 

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓