กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร (กพด.)


       ผู้มีจิตศรัทธาสมทบ กองทุน กพด. สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้พึงประเมิน
เป็นเงินบริจาคการกุศลสาธารณะได้ โดย
ร่วมสมทบทุนได้ ดังนี้ รายละเอียด >>>
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริได้ต่อไป
    


    สื่อการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาการศึกษาครูในโรงเรียน
ตามพระราชดำริ

 
 
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 เอกสารเผยแพร่  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  กาแฟอมก๋อย


  จดหมายข่าว
จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๒


 


 

 

        
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปในชนบทห่างไกลและทุรกันดารทั่วประเทศ มาตั้งแต่ยังเยาว์พระชันษา ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ทรงทราบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษา จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานพัฒนาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรง เพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการ และสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนั้นได้ทรงขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆ อีก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานมากขึ้นด้วย โดยโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับผิดชอบงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ

        การดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาจะยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ทำโครงงานการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

        นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ คือ พัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ทั้งด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เฉพาะตามจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศ รวมถึงการพระราชทานความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้มีสุขภาพดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

 
  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
รายละเอียด>>>


  วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรจาก
ราชอาณาจักรภูฏาน ที่เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
รายละเอียด>>>


   วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด>>>
ข่าวพระราชกรณียกิจย้อนหลัง>>


 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สสท.จัดประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด>>>  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ สสท. ร่วมกับกรมป่าไม้ ประชุมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ
รายละเอียด>>>

 
วันที่ ๑๖ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๒
สสท.จัดโครงการสอนเสริมให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รายละเอียด>>>


ข่าวกิจกรรมโครงการย้อนหลัง>>


             สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio เพื่อเป็นการขยายการศึกษาและเผยแพร่ความรู้วิชาการต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วไป www.r-radionetwork.com
รายละเอียด >>  


         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรพื้นที่สูง เนื่องจากป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลายส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
จึงพระราชทานแนวทางการพัฒนา การฟื้นฟูป่าต้นน้ำโดยการปลูกไม้หลายๆ ระดับ หลายๆ ชนิด ทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมาให้มีความเป็นป่า และการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ เพื่อใช้ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ รวมทั้งทำให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่ง
รายละเอียด >>


   


   
       สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๖๓ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒๑๖ แห่ง โรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๑๖ แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๒๘๒ แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๗ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๖๘ แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๕ แห่ง และโรงเรียนและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ิองถิ่น จำนวน ๓๙ แห่ง
รายละเอียด >>ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑
๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑ รายละเอียด >>


ขอเชิญผู้ที่สนใจ เลือกซื้อสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สินค้าภาพวาดฝีพระหัตถ์ และหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่ร้านภูฟ้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๒-๓
หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ที่www.phufa.org
   
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓

Thailand Web Stat Truehits.net