• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คู่มือ/หลักสูตร

สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกอบด้วย


- คู่มือการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดทำสื่อ ๖๐ พรรษา
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ฉบับปรับปรุง)

- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

 

คู่มือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙)คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


คู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตร 
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามพระราชดำริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คู่มือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ  
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
แนวทางการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร ในโรงครัวและโรงอาหารของโรงเรียน
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 

         เป็นหนังสือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงครัวและโรงอาหารของโรงเรียนให้เหมาะสมตามสภาพและตามหลักสุขาภิบาลอาหาร   โดยเนื้อหา ประกอบด้วย ลักษณะของโรงครัว  โรงอาหาร   รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้องในการจัดอาหารกลางวันตามหลักสุขาภิบาลอาหาร   ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการจัดอาหารกลางวันที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด และปลอดภัย ให้แก่เด็กนักเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

คู่มือครู การสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖


         โครงการร่วมระหว่าง สสท. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   สำนักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
แผนการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖            

         โครงการร่วมระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  และสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เครื่องชี้วัด ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

          เครื่องชี้วัด ใช้ในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ ปัญหา และอุปสรรค ผลกระทบและความสำเร็จในการทำงาน ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
   

 

 


ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓