โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง ๒ คน พันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ๒ คน พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท

               
ทอดพระเนตรห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร ศาลาน้ำดื่มไอโอดีน การสาธิตการเรียนการสอนชั้นเด็กปฐมวัย และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

                ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลที่มาร่วมออกหน่วย เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์คนไข้ยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ ปี ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนระดับก่อนประถม ถึงระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๑๒ คน เป็นชาย ๑๓๐ คน หญิง ๘๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน และผู้ดูแลเด็ก ๑ คน