ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก


วันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตาก รายละเอียดดังนี้

-วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

-โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง

-ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง

-วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

-ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา(บ้านแพะ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด

-ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านพะตี้หม่อโจ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง

-วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

-ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านมอป่า หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด

-ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง

-โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด

 

 

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก คลิกที่นี่