ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเรียน ทอดพระเนตรการเรียนการสอนบูรณาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ห้องอนุบาล ห้องสมุด กิจกรรมพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเรียน ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ชั้นเรียนอนุบาล โรงอาหาร การสาธิตการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมดนตรี (วงโปงลาง) กิจกรรมด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมฝึกอาชีพ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร คลิกที่นี่