ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเยี่ยมร้านอุปนายิกา ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทรงเยี่ยมร้านอุปนายิกา ซึ่งเป็นร้านที่โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) นำสินค้าผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ มาจำหน่าย อาทิ ผ้าไหม, ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ, ผ้ากะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ, ผ้าขาวม้า, ผ้าบาติก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, เครื่องจักสาน, เครื่องเงิน, ของใช้ของที่ระลึก, ของประดับตกแต่ง, เครื่องสำอาง, อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งหนังสือพระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสินค้าน้อมเกล้าฯ ถวาย กำไรสุทธิ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับงานกาชาด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑