ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๕ และ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชทานสิ่งของแก่ครูตชด. ผู้แทนนักเรียน และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรมเรื่องเล่าที่มาท้องถิ่น (แสดงหนังตะลุง) กิจกรรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องเรียนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ ๕ ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทอดพระเนตรห้องเรียนชั้นอนุบาล กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันของโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและการขยายผลสู่ชุมชน การสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มารับเสด็จฯ ด้วยกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่