ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงร่วมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และพระราชทานเกียรติบัตร แก่พระภิกษุ และสามเณร ครู และนักเรียนผู้ชนะการประกวดกิจกรรมภาษาไทย และกิจกรรมทักษะอาชีพ มี ๕ กิจกรรม คือ งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานคหกรรม งานช่าง และงานธุรกิจ จำนวน ๑๔๒ ราย

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพของสถานศึกษา ทั้ง ๗ สังกัด และผลงานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการนำร่องทั้ง ๑๖ กองกำกับ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงาน และสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๙๐๐ คน จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น