ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน

โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชุมชน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนที่ภาวะโภชนาการเกิน โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกผักปลอดสารพิษ เพาะเห็ด ทำปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของโรงเรียน ได้แก่ การแปรรูปปลาดุก ทำชารางจืด ทำสบู่สมุนไพร จากนั้นทอดพระเนตรห้องสมุด กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ กิจกรรมอ่านใยแมงมุม และการอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟัง และศูนย์การเรียนรู้ Eco School

จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนวิชูทิศ ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ แปลงนาสาธิต แปลงผัก ผักไฮโดรโพนิกส์ และน้ำหมักชีวภาพ ห้องพยาบาล กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไส้เดือน เลี้ยงปลาสวยงาม และเพาะเห็ด

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การแปรรูปอาหาร และการประดิษฐ์สิ่งของ และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงเรียนวัดอินทราวาส โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ร้านค้า การออมทรัพย์และบัญชีต้นกล้า งานเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ งานพยาบาล การสาธิตการออกกำลังกายของนักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก แปลงนาสาธิตนักเรียนปฐมวัย ทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ แปลงเกษตรปลอดสารพิษ โรงเห็ด โรงคัดแยกขยะ ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่