ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการรักษ์ป่าน่าน ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารยิมเนเซียม ทรงเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔ ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ขึ้น

โอกาสนี้ ทรงบรรยาย หัวข้อ “สร้างป่า สร้างรายได้” จากนั้น ทรงฟังการบรรยายเรื่อง “สิ่งดีดีกำลังจะขึ้นที่น่าน” โดย ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และทรงฟังการเสวนา หัวข้อ “วิถีคนน่านอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน


 

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารพิทย์สิริ และพระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และผู้แทนชาวบ้าน

ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน ได้แก่ ช่างตัดผมและช่างเสริมสวย การประดิษฐ์ไม้แขวนเสื้อจากไมยราบยักษ์ สกรีนเสื้อ แปรรูปอาหาร ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า การทำโคมไฟฉลุ งานศิลป์สร้างอาชีพ จักสาน ประดิษฐ์ของที่ระลึก และงานเกษตรกรรม

การนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมอาหารกลางวัน ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนบ่อเกลือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ปัจจุบันมีครู ๓๔ คน มีนักเรียน ๕๐๒ คน เป็นชาย ๑๙๒ คน หญิง ๓๑๐ คน

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา การนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียน “อินทรีอาสา” (บ้านห้วยปุ้ม) และทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๔ นาย ครูอาสา ๒ คน มีนักเรียน ๓๑ คน เป็นชาย ๑๙ คน หญิง ๑๒ คน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา คลิกที่นี่