ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน การนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กิจกรรมห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน (ทำพวงกุญแจผ้าเขมราฐ) การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างดงตาหวาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างดงตาหวาน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ดาบตำรวจ บุญชู พันธ์สว่าง บิดาของนางสาวชนานาถ พันธ์สว่าง ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับบุตรครูตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรห้องสมเด็จย่า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ตัดผม ทำขนมดอกจอก ทอเสื่อ และทำไม้กวาดดอกหญ้า จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมของโรงเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๕๕ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง สพฐ. จำนวน ๑ คน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งอย่างเป็นทางการวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง สพฐ. จำนวน ๑ คน


   
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีคลิกที่นี่