ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๔๐ คน ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๑ พร้อมด้วยคณะผู้จัดอบรม เฝ้าทูลละอองพระบาท เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการบริหารงาน มีทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง และหลักสูตรร่วม รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก และโรงพยาบาลเอกชน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมมือกันในการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป