ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตชด. ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และผ้าห่มกันหนาว และพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน  พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องคณิตคิดเร็ว และการสอนแบบ Finger match โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ซ่อมจักรยานและจักรยานยนต์ ทำมุ้งลวดและติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรบ้านพักนักเรียนบ้านไกล

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด เส้นทางเพื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากต้นฝาง ต้นกระเม็ง และการทำเหมืองแร่ดีบุกในอดีต และทรงเยี่ยมกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการฯ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อย วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพวนเกษตร กลุ่มพัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวง กลุ่มพัฒนาอาชีพนิรันพร และกลุ่มผู้ปลูกกล้วย จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปกล้วย ได้แก่ กล้วยอบสวนผึ้ง และทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทาน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี คลิกที่นี่