ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑ ราย การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร การแปรรูปสัปปะรด และผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตการเรียนการสอนวิชาศิลปะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้มารับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๒๘ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๗ คน

สำหรับภาวะโภชนาการของนักเรียน ส่วนสูงและน้ำหนัก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ โรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แก่ชุมชน เช่น เรื่องการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การปลูกกล้วยน้ำว้า การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นต้น มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๕ คน มีครู ตชด. ๗ นาย ผู้ดูแลเด็ก ๒ คน และครูตามโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาของ สพฐ. ๑ คน
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลิกที่นี่