ข่าวพระราชกรณียกิจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู จำนวน ๗๑ คน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท

การนี้ผู้แทนและคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู ความตอนหนึ่งว่า “...ถ้าครูแบบเราชั่งใจ เรามีหน้าที่ความพยายามที่สุด ให้คนรุ่นเด็กกว่าเจริญและมีความรู้ เราก็สร้างชุมชน บ้านเมือง เจริญต่อไป ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง จิตใจสบาย เจริญก้าวหน้าต่อไป ” จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเข้าเฝ้าฯ ตามพระราชอัธยาศัย

สำหรับนักเรียน ที่มาเข้าเฝ้าฯ ในครั้งนี้ เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู รุ่นที่ ๔ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๘ คน และรุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ คน โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่ในภูมิลำเนาของนักเรียน ทำให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ได้นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วย โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึง ปี ๒๕๖๒ มีนักเรียนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู รวมจำนวน ๑๘๘ คน