ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี ตำบลครน อำเภอสวี โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล แก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๗ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมเรื่องเล่าท้องถิ่น “มโนราห์” ของเด็กชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ กลุ่มผ้าบาติก ตัดผม และร้อยลูกปัด โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้า

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง งานพัฒนาที่ดินและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๐ คน เป็นชาย ๑๔ คน หญิง ๑๖ คน ครู ตชด. ๗ นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๑ คน และครูอัตราจ้าง ๒ คน

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ ตำบลละแม อำเภอละแม โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๖ ราย

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ห้องเรียนยูโซเนต (Uso Net) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมห้องสมุด และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน งานพัฒนาที่ดิน กิจกรรมประมง กิจกรรมเกษตร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบ ยาหม่องสมุนไพร และน้ำมันเขียว จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๐๒ คน เป็นชาย ๑๐๓ คน หญิง ๙๙ คน มีครู ตชด. ๑๐ นาย และครูอัตราจ้าง ๔ คน

จากนั้นเวลา ๑๒.๔๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร ตำบลละแม อำเภอละแม โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพท้องถิ่น กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องตลาดนัดนักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๓ คน เป็นชาย ๕๔ คน หญิง ๔๙ คน มีครู ตชด. ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๓ คน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี คลิกที่นี่