ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ผล แก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๖ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด ห้องเรียนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ ซึ่งให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมห้องดนตรีไทย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๘๐ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รองลงมือ คือ โรคทางด้าน หู ตา คอ จมูก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๖๐ คน เป็นชาย ๑๐๐ คน หญิง ๖๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๖ คน

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว โดยมี พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๔ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชน การสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีเล่านิทานในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดย ส.ต.ท.หญิง จันทรัตน์ มีสุข และ ด.ต.หญิง ทัตชญา โภคพิพัฒน์ ซึ่งเป็นครู ตชด.ที่ได้รับทุนพระราชทานไปฝึกอบรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้กลับมานำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น ต่อมาทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๘๐ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๗ คน เป็นชาย ๓๘ คน หญิง ๒๙ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง ๗ คน

เวลา ๑๐.๓๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว โดยมี พล.ต.ต. ณัฐ สิงห์อุดม รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๕ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้จัดการเรียนรู้อาชีพระยะสั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โดยจักสานต้นคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระบุง กระด้ง สอนการกรีดยาง

จากนั้นทอดพระเนตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๗๐ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๓ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๔๒ คน เป็นชาย ๖๘ คน หญิง ๗๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง ๗ คน

เวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว โดยมี พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๓ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๐๐ คน และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ จังหวัดจันทบุรี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๙ คน เป็นชาย ๔๑ คน หญิง ๓๘ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย และครูอัตราจ้าง ๖ คน
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี คลิกที่นี่