ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล แก่ผู้แทนชาวบ้าน และและพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๒๐ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วิชาดนตรีไทย และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปกล้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน ๓๐ ครัวเรือน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมในชั้นเรียนอนุบาล และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๕๘ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑๒๐ คน เป็นชาย ๖๘ คน หญิง ๕๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๕ คน

เวลา ๑๒.๒๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๒๐ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย ส.ต.ท.หญิง กัญญารัตน์ ปั้นทอง และ ส.ต.ท.หญิง ภัทร์สุดา บรรดาศักดิ์ ซึ่งเป็นครู ตชด.ที่ได้รับทุนพระราชทานไปฝึกอบรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้กลับมานำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ซ่อมรถจักรยาน และตัดผม กิจกรรมแปรรูปผลผลิต กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมขยายโอกาสสู่ชุมชน จำนวน ๒๐ ครัวเรือน กิจกรรมเลี้ยงปลา และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๒๙๙ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ จังหวัดสระแก้ว เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๙๔ คน เป็นชาย ๔๒ คน หญิง ๕๒ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ครูอัตราจ้าง อบจ. ฉะเชิงเทรา ๒ คน และครูอัตราจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๑ คน
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา คลิกที่นี่