ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๗ ราย

ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร (Farm Ponds) ในไร่นา เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ และทรงเยี่ยมกลุ่มอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ และหน้ากากผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่ ซึ่งตัดเย็บกระเป๋า ผ้าห่มปิกนิก ถุงผ้า และกลุ่มทอกกผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เสื่อ ชุดรองจาน และหมอนขวาน เป็นต้น

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่ลายขิด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมการแปรรูปทางการเกษตร การจัดสวนถาดแบบชื้น การทำผ้ามัดย้อม และทรงเยี่ยมราษฎร

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียน ๕๖๖ คน และมีครู ๔๐ คน
   


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร คลิกที่นี่