ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องคุณสมบัติของสสาร กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการถนอมอาหาร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมทอผ้าปกาเกอะญอ และต่อวงจรไฟฟ้าโซล่าเซลล์เบื้องต้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสุขศาลาพระราชทาน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดการเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัย และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

สำหรับภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และไม่พบเด็กนักเรียนป่วยด้วยไข้มาลาเรีย โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน ด้านการเกษตร เช่น เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก สุกร และการเพาะเห็ด เป็นต้น รวมทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการทำบัญชีครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๑๓ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๕๐ คน มีครู ตชด. ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๓ คน และผู้ดูแลเด็ก ๓ คน

วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนฯ ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง” โดยท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ได้ถวายเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่า “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล”

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง โปรแกรม Powerpoint กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมสหกรณ์ ห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ แปรรูปฟักทอง และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๒ คน มีครู ตชด. ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๒ คน และครูผู้ดูแลเด็ก ๑ คน


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี คลิกที่นี่