ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ชั้นอนุบาล เรื่อง My body กิจกรรมห้องสมุด โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอพรมเช็ดเท้า สานตะกร้าพลาสติก และทำกระปุกออมสิน ไม้ไผ่ จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (โดยนักเรียนทำประวัติส่วนตัวด้วยโปรแกรม Power point) การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องมาตราตัวสะกด แม่กง กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การแปรรูปและการถนอมอาหารของชุมชน ได้แก่ การทำขนุนทอด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และมีพระราชกระแสให้สอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนต่ำ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๒๐๕ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๔ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยโสก สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๗๖ คน เป็นชาย ๘๕ คน หญิง ๙๑ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ครูอัตราจ้าง ๕ คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน

เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ งานอนามัยโรงเรียน การดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ฝึกการใช้โปรแกรม Word เบื้องต้น กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำกล้วยฉาบ บดกาแฟ และจักสาน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล สำหรับผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สามารถทำคะแนนในวิชาภาษาไทยได้สูงกว่าทุกรายวิชาโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๕๗ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๕๗ คน เป็นชาย ๑๓๐ คน หญิง ๑๒๗ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย ครูอัตราจ้าง ๔ คน ครูคู่พัฒนา ๑ คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องเมฆและหมอก การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่องการทำขนมลูกชุบ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จากนั้นเสด็จไปยังอาคาร “เกษตรสิริสุข” เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การนี้ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการผลผลิต ห้องนิทรรศการ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องแปรรูปถนอมอาหาร ห้องบรรจุและตัดแต่ง และห้องล้างทำความสะอาด

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๔๖ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๔ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๗ คน เป็นชาย ๖๓ คน หญิง ๓๔ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน

เวลา ๑๓.๐๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ต.ต. ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องผลไม้หลากสี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน งานศิลปะจากพืชสมุนไพรของนักเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่องการใช้แป้นเหย้า การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่อง น้ำเดินได้ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำผ้าบาติก และกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๗๐ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๑๕ คน เป็นชาย ๖๕ คน หญิง ๕๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ต.ต. พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่องหน่วยผลไม้ กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การผลิตเรือบรรทุกน้ำ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำสัปประรดกวน กล้วยกวน ชีสเค้ก ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การแปรรูปและการถนอมอาหารของชุมชน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๓๘ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๔ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๕ คน เป็นชาย ๕๔ คน หญิง ๕๑ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ๒ คน
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี คลิกที่นี่