ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน รายละเอียดดังนี้

เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนชาวบ้าน โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย” และทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ จากนั้นพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้สนับสนุนงานของโรงเรียน จำนวน ๑๓ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนสิรินธร และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้บรรจุเป็นครู สพฐ. เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่องการเรียงคำเป็นประโยค การสอนเสริมวิชการการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนการสอนเด็กชั้นอนุบาล กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๙๙ คน เป็นชาย ๒๔๗ คน หญิง ๒๕๒ คน มีครู ๓๑ คน และเจ้าหน้าที่ ๕ คน

จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา โอกาสนี้ทรงประเคนสิ่งของแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน จากนั้นทรงตัดแถบแพรคลุมป้าย “อาคารสิริรัตนธรรม ”

ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบภัตตาหารเพล และภัตตาหารเสริมนมของโรงเรียน งานด้านอนามัยของโรงเรียน งานพัฒนาสุขภาพของประชาชนและพระภิกษุในพื้นที่ การดำเนินงานเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบ DLTV และ DLIT กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงงานผลิตแหนมเห็ดโคนน้อยด้วยหัวเชื้อบริสุทธิ์เสริมด้วยโปรไบโอติก กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย กิจกรรมช่างสิบหมู่ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมพัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในกลุ่มจังหวัดน่าน ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสามเณรนักพูด นักปาฐกถา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน ๑๑๑ รูป มีครูพระ ๕ รูป และครูฆราวาส ๑๐ คน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน คลิกที่นี่