ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๘๑ คน โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๒๒ ราย

การนี้ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ การเพิ่มผลผลิตผลไม้และถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ พร้อมกันนี้ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิ่งเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ เยือนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ ๑,๐๐๐ ครั้ง และครบ ๔๐ ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ทอดพระเนตรห้องเรียนอัจฉริยะ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด โครงงานนักเรียน เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และปักผ้าชนเผ่า และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ด้วย


กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเลย คลิกที่นี่