ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล แก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๘ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้า

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง Microsoft Excel กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพตัดผม และเย็บผ้า กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ และการแกะหนังตะลุง กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการสร้างป่า สร้างรายได้

และพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล ๒-๓ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง เสียงรอบตัว และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๗๙ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๒ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๒ คน เป็นชาย ๕๕ คน หญิง ๓๗ คน มีครู ตชด. ๙ นาย และครูอัตราจ้าง ๓ คน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๘ ราย

ต่อมาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้า แล้วทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๒-๓ เรื่อง รักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า แจกันไม้ไผ่ ร้อยลูกปัด และทำขนมทองม้วน การสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน เฝ้าฯ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๔๘ คน เป็นชาย ๘๖ คน หญิง ๖๒ คน มีครู ตชด. ๘ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน และวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ๑ คน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๕ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๗ ราย จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะเฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง แม่กม กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การแปรรูปและการถนอมอาหาร กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำกิ๊บติดผม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

การนี้ทรงเปิดอาคารห้องสมุดพระราชทาน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓ เรื่อง การคมนาคม ใกล้ ไกล และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูผู้สอนชั้นอนุบาลที่ได้รับพระราชทานค่าตอนแทน เฝ้าฯ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จังหวัดยะลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๔๓ คน เป็นชาย ๗๖ คน หญิง ๖๗ คน มีครู ตชด. ๗ นาย และครูอัตราจ้าง ๖ คน

จากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๖ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓ เรื่อง รูปร่างรูปทรง การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง แม่กก กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์ เฝ้าฯ

ต่อมาทอดพระเนตรการสาธิตวิชาชีพตัดผม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการสุขศาลาพระราชทาน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๒๖ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๓ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีลานนท์ (มูลนิธิสุมิตร เลิศสุมิตรกุล อุปถัมภ์) สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จังหวัดยะลา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๙๐ คน เป็นชาย ๕๐ คน หญิง ๔๐ คน มีครู ๑๒ คน ครู ตชด. ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๖ คน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ๓ เรื่องสัมผัสทั้ง ๕ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการใช้สื่อของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เรื่อง ลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน นักเรียนที่พักหอพัก และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๘๓ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ ๑๕๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๕๕ คน เป็นชาย ๒๖๘ คน หญิง ๑๘๗ คน มีครู ๓๘ คน

จากนั้น เวลา ๑๔.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอน ชั้นอนุบาล ๒ เรื่อง ผลไม้ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพทำผ้าบาติก กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โรงเรียนบ้านบางมะนาว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๑๖ คน เป็นชาย ๑๑๑ คน หญิง ๑๐๕ คน มีครู ๑๓ คน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส คลิกที่นี่