ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ สี่ทศวรรษ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๖ ของการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ โดยสสท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครบ ๔๐ ปี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง ๔๐ ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งตลอดการทรงงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นเวลา ๔๐ ปี ส่งผลทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย การได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และมีทักษะทางด้านงานอาชีพ

จากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ใน ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และราชอาณาจักรภูฏาน โดยใช้การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการ กพด.ร่วมใจต้านภัย โควิด-๑๙ และโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ