ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดตากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๓๖ คน โอกาสนี้ทรงเปิดอาคาร ๑๐๗ ปี ธนาคารออมสิน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และครูอัตราจ้างเงินพระราชทาน เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องแรงดึงดูดของแม่เหล็ก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เรื่อง Visit the farm กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมทอผ้า การทำอิฐบล็อก กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปถั่วมะแฮะ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๕๐ คน ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ เรื่องวิธีการตัดต่อวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมแปรรูปอาหาร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม

จากนั้นเวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๒๗๐ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมแปรรูปอาหาร การจัดการเรียนการสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมฝึกอาชีพทอผ้า

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๔ คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และครูอัตราจ้างเงินพระราชทาน เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

จากนั้นเวลา ๑๒.๔๐ น. เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโคะ จังหวัดตาก ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๗ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม word กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตาก คลิกที่นี่