ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ เรื่องสีเต้นระบำ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การเรียนการสอนจินตคณิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริ

โอกาสนี้พระราชทานโทรทัศน์และอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโครงการตามพระราชดำริ

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนปอเนาะสอนศาสนา ต่อมาในปี ๒๕๓๐ ได้ดำเนินการเปิดสอนทั้งภาควิชาศาสนาและประเภทวิชาสามัญ ปัจจุบันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒,๔๔๑ คน และมีครู ๑๗๔ คน