ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จังหวัดนครนายก การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โครงงาน นิทานประกอบการสอนเด็กชั้นอนุบาล เป็นต้น กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๙ โรงเรียน เฝ้าฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย

 
กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครนายก คลิกที่นี่