ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปิยชาติพัฒนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย เฝ้า ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรรมผลผลิต และการต่อยอดทางการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรการดำเนินงานการศึกษา ๘ กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา และทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมเครือข่าย จำนวน ๙ โรงเรียน ด้วย