ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และครูบรรจุใหม่ในโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เฝ้า ฯ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทำหมอนใบชา และพวงกุญแจตุ๊กตาผ้า การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เรื่อง ตัวสะกดแม่กม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเกษตรสิริสุข” ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการผลผลิต ห้องนิทรรศการ ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องล้างทำความสะอาด ห้องบรรจุและตัดแต่ง และห้องแปรรูปถนอมอาหาร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๒๒๔ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๑ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๖๘ คน เป็นชาย ๙๓ คน หญิง ๗๕ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๗ นาย ครูอาสา ๑ คน ครูของมูลนิธิพุทธรักษา ๒ คน และครูคู่พัฒนาจาก สพฐ. ๑ คน

จากนั้นเวลา ๑๕.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท ๘ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๖ ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เรื่อง Animal กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพปักผ้าลายอาข่า ทำชาจิงจูฉ่าย การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในชั้นอนุบาล สอนการใช้สื่อและฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากนั้นทอดพระเนตรศูนย์วัฒนธรรมเผ่าอาข่า และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๔๖ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลวิท ๘ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๑๗ คน เป็นชาย ๕๘ คน หญิง ๕๙ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๖ นาย และครูอัตราจ้าง ๖ คน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนใหม่ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนเด็กชั้นอนุบาล และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๑๔๔ คน ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน และพระราชทานเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ๔ คน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ จังหวัดพะเยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๒๗ คน เป็นชาย ๖๘ คน หญิง ๕๙ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ๔ นาย ครูมูลนิธิพุทธรักษา ๑ คน ครูคู่พัฒนา ๑ คน และครูอาสา ๑ คน

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คลิกที่นี่