ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด และพระราชทานทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ โรงเรียน เฝ้าฯ

จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิต ซึ่งได้นำผลผลิตทางด้านการเกษตรในโรงเรียน อาทิ ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักวอเตอร์เคส เห็ดนางฟ้าภูฐาน ต้นอ่อนทานตะวัน มาจำหน่ายในสหกรณ์ ด้วยราคาย่อมเยาว์

กิจกรรมออกกำลังกาย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายยามเย็น โดยให้นักเรียนออกกำลังกายทุกวันหลังเลิกเรียน ประมาณ ๓๐ นาที ตามกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ เช่น เล่นฮูลาฮูป แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาเด็กภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ให้อยู่ในระดับปกติ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานภาพวาด และเรียงความ ระดับดีเด่น และระดับดี ของนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพและเขียนเรียงความ ในโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) และพระราชทานรางวัลทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเด่น จำนวน ๓๐ คน พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึก ให้แก่คณะกรรมการตัดสินผลงานของนักเรียน จำนวน ๑๒ คน ด้วย สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรค โควิด ๑๙ ในครอบครัว โรงเรียนหรือชุมชนของตนเอง ผ่านการวาดภาพและเขียนเรียงความ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโรงอาหาร ซึ่งมีการจัดอาหารให้นักเรียน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ อาหารเด็กอ้วน อาหารเด็กปกติ และอาหารเด็กผอม เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะอ้วน และผอม สำหรับเด็กนักเรียนที่มีภาวะผอม จะมีการเสริมอาหาร เช่น ไข่ต้ม กล้วย และนม

กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีการนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นกล้วยอบน้ำผึ้ง รวมทั้งทำผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร เช่น สบู่มะขาม สบู่ฟักข้าว และสบู่ขมิ้น ซึ่งได้นำไปจำหน่ายในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ทำให้เด็กนักเรียนใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ต่อไป

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฝึกให้เด็กทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เช่น จากขมิ้น ดอกอัญชัน และตำลึง

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้นำตำลึงซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน มาเป็นส่วนผสมทำเป็นสบู่เหลวล้างมือ และให้เด็กนักเรียนใช้ในโรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ไก่พื้นเมือง การทำปุ๋ยคอมโพสสมุนไพรไล่แมลง กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และแปลงเกษตรปลอดสารพิษ

ปัจจุบันโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ์) เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน ๑,๓๑๙ คน มีครู ๖๖ คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียน ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีการสลับวันเรียนของนักเรียน เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยจากนั้นเวลา ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๐๐ คน และมีครู ๑๑ คน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก

โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า ความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัว กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้นำกล้วยน้ำว้า มาทำเป็นกล้วยจี่สมุนไพร รวมทั้งมีการนำเห็ดนางฟ้าภูฐานมาแปรรูปเป็นแหนมเห็ด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวปลีเสวย และน้ำพริกปลาดุกย่าง ทำให้เด็กสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กิจกรรมส่งเสริมการผลิต มีการฝึกให้เด็กทำดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ และนำมาประกอบทำเป็นพวงมาลัย จำหน่ายในโอกาสต่างๆ รวมทั้งงานสานจากเส้นพลาสติก ทำเป็นตะกร้าใส่ของ ที่ใส่แก้วน้ำ เป็นต้น

การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๑๕ โรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตรแปลงนาสาธิต กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก สวนสมุนไพร กิจกรรมเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย
   

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่