ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดดังนี้

เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีสามเณร ๔๗ รูป โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมธนาคารความดีและการดำเนินงานหอพักของสามเณรนักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน


จากนั้นเวลา ๑๓.๑๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณรนักเรียน การเทศน์แหล่อิสาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิชาวิทยาการคำนวณ กิจกรรมย้อมสีผ้าไหมด้วยผลมะเกลือ การแซวผ้า การปลูกหอมและกระเทียม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมโครงการภัตตาหารเพล กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีสามเณร ๖๑ รูป

กำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คลิกที่นี่