ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๕๕๘ คน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนสันติสุข ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๑๑ คน

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๓๐๘ คน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๘๕ คน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๔๘ คน