ข่าวพระราชกรณียกิจ


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดดังนี้

เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า โดยมี พล.ต.ท. วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑๕ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวเกรียบถั่วแดงหลวง ถั่วลายเสือคั่วเกลือ หน่อไม้นึ่ง และเผือกฉาบ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหารพื้นบ้าน การแต่งกายการเต้นจะคึ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง ป่านี้มีคุณ จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมคุรุทายาท ตชด.ภาคเหนือ และผู้ได้รับทุนบุตรครู ตชด. เฝ้าฯ สำหรับสมาคมคุรุทายาท ตชด.ภาคเหนือ ซึ่งรวมกันเป็นสมาคม เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มคุรุทายาท ตชด. รวมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๙๑ คน และและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๑ คน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๗๙ คน เป็นชาย ๓๖ คน หญิง ๔๓ คน มีครู ตชด. ๔ นาย และครูอัตราจ้าง ๒ คน

จากนั้น เวลา ๑๓.๔๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง โดยมี พล.ต.ต. ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า เย็บย่าม และทำไม้กวาด การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการแจกลูกสะกดคำ การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจรักษา จำนวน ๔๙ คน และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๓ คน

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑๑๒ คน เป็นชาย ๖๐ คน หญิง ๕๒ คน มี ครู ตชด. ๓ นาย และครูอัตราจ้าง ๔ คนกำหนดการเสด็จฯ และข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่